TOS

Niniejsza umowa ustala dalsze zasady korzystania z produktów i usług eMITS zwaną dalej (No-1.pl). Wszyscy użytkownicy No-1.pl są zobowiązani do przestrzegania poniższej umowy oraz wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji, do których owa umowa się odnosi. No-1.pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczać swoim klientom usługi najwyższej możliwej jakości, jednocześnie uznając standardy stworzone przez zarówno społeczność internetową jak i w drodze legislacji. Dlatego też niewłaściwie czynności czy nadużycia nie będą tolerowane przez No-1.pl. No-1.pl zastrzega sobie prawo do zmiany tej umowy bez powiadomienia. Uprasza się użytkowników o częste przeglądania tej umowy w poszukiwaniu zmian lub nowych informacji. Wszelkie pytania, komentarze czy zażalenia dotyczące tej umowy prosimy przesyłać na adres hosting@emits.eu.

Nie jest praktycznym dla No-1.pl, jako dostawcy usług internetowych, aby monitorować zawartość informacji trafiających z i do naszej sieci. No-1.pl nie prowadzi żadnej kontroli nad treścią jakiejkolwiek informacji trafiającej z i do naszej sieci, dlatego też nie jesteśmy odpowiedzialni za straty, które klienci mogą ponieść z jakiegokolwiek powodu. Wszystkie osoby i organizacje, włączając w to klientów No-1.pl, które publikują materiały lub informacje dostępne przez naszą sieć są personalnie odpowiedzialne za ich treść oraz wszelkie prawa odnoszące się do publikacji owych materiałów. No-1.pl będzie współpracował z odpowiednimi władzami w przypadku spraw cywilnych jak i karnych.

Obowiązki:

Ogólne:

W związku z odpowiedzialnością za swoje własne czyny, każdy klient No-1.pl jest odpowiedzialny za działania swoich klientów. Poprzez akceptację usług firmy No-1.pl zgadza się na poinformowanie swoich klientów o treści niniejszej umowy lub swojej własnej umowy, która nie może być sprzeczna z warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie. Klienci No-1.pl nie mogą reprezentować siebie jako kogoś kim nie są. Użycie danych osobowych innych niż własnych (np. pseudonimów lub danych skradzionych) oraz użycie kradzionej lub fałszywej karty kredytowej są podstawami do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług.

Konfiguracja:

Wszystkie systemy połączone z siecią No-1.pl są skonfigurowane zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przepisami, a zwłaszcza muszą być dostosowane do zatwierdzonego standardu RFC, które są publikowane okresowo przez IETT: http://www.IETT.org/rfc.html. Systemy w sieci No-1.pl nie mogą być skonfigurowane w sposób niewidoczny dla systemu identyfikacji informacji. Serwery Proxy każdego rodzaju muszą być skonfigurowane tak, aby uniknąć niepowołanego użycia.

Raportowanie:

Klienci eMITS są odpowiedzialni za natychmiastowe donoszenie o wszelkich kwestiach, które mogą narazić na szwank stabilność usługi lub bezpieczeństwo użytkowników, bądź systemów związanych z siecią No-1.pl.

Zakaz użycia:

Poniżej przedstawiamy niektóre, ale nie wszystkie czynności wykonywanie których jest zabronione przez No-1.pl:

Nielegalne wykorzystanie:

Usługi No-1.pl mogą zostać użyte tylko do celów zgodnych z prawem. Klienci nie mogą przetrzymywać lub rozprowadzać materiałów naruszających przepisy prawa cywilnego jak i karnego takie jak np. obsceniczność, nieprzyzwoitość, oszczerstwo czy naruszanie praw autorskich. Klienci No-1.pl nie mogą nadużywać lub używać w sposób oszukańczy produktów i usług No-1.pl, ani też pozwalać na takie nieprawidłowości innym osobom.

Dziecięca pornografia:Posiadanie, produkcja, otrzymywanie, transport czy dystrybucja w jakikolwiek sposób (wliczając w to komputer) materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich jest niezgodne z prawem polskim.

Nadużycia:

Następujące czynności są uważane za nadużycia i zakazane: Ogółem: Każde postępowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami i oczekiwaniami społeczności internetowej (nieistotne czy zostały one sprecyzowane w tym regulaminie). No-1.pl zastrzega sobie prawo do samodzielnego orzekania czy owe przepisy naruszają takie normy. Rozprowadzanie wirusów, celowe i niecelowe oprogramowanie, którego celem jest czynienie szkód lub przeszkadzanie ludziom, danym czy systemom. Oszustwa: Celowe podawanie fałszywych danych osobowych lub wprowadzające w błąd oświadczenia, czynności lub próby uzyskania usług z intencją unikania płacenia za nie. Crackowanie: Próby ominięcia autoryzacji lub zabezpieczeń sieci i kont. Nieautoryzowany dostęp do innych komputerów, kont lub sieci. Próby dostępu do jakichkolwiek zasobów komputera należących do kogoś innego, czy próby obejścia zabezpieczeń systemów, włączając w to nieautoryzowane monitorowanie i skanowanie sieci. Sabotaż sieciowy: Jakiekolwiek użycie usług i produktów No-1.pl przez innych klientów. Piramidy: Nieuczciwy system zdobywania korzyści majątkowych, który wymaga niekończącego się łańcuszka rekrutów. Działanie niezgodne z prawem: Jakiekolwiek użycie produktów i usług w celu naruszenia prawa lub w celu wspomagania działań niezgodnych z prawem.

Bezpieczeństwo:

Oczekuję się od naszych użytkowników bezpiecznej konfiguracji swoich systemów. W razie naruszeń systemu użytkownika przez niepowołane osoby jest on zobowiązany do zarówno zgłoszenia tego faktu jak i naprawy ewentualnych szkód.

Użytkownicy nie mogą świadomie czy też nie przeszkadzać innym użytkownikom czy sieci.

Zapobieganie niecelowym atakom takim jak infekcja wirusami należy do obowiązków każdego użytkownika. Zabrania się wprowadzania, celowo lub poprzez zaniedbania, nieprawdziwych lub nieautoryzowanych danych do sieci No-1.pl (np. w postaci niewłaściwej informacji DNS)

E-mail:

Zabrania się użytkownikom zajmowania się niepoprawną dystrybucją wiadomości e-mail. Surowo zabronione jest dopuszczanie się poniższych czynności:

Rozsyłanie spamu w jakimkolwiek celu

Zlecenie rozsyłania spamu w imieniu któregokolwiek użytkownika

Używanie zasobów No-1.pl do otrzymywania odpowiedzi od odbiorców nieproszonych wiadomości e-mail (tzw. Drop-Boxy)

Konfiguracji serwerów e-mail w taki sposób, że będą one akceptować e-maile osób trzecich w celu dalszej wysyłki (tzw. Forwarding). Jeżeli strona posiada użytkowników, którzy życzą sobie korzystać z powszechnych serwerów e-mail, to te serwery muszą być skonfigurowane w sposób wymagający jakiejś formy uwierzytelniania i identyfikacji użytkowników. Masowy lub komercyjny e-mail może być rozsyłany tylko do odbiorców, którzy wyrazili prośbę na otrzymywanie takich e-maili, poprzez wysłanie maila z prośbą do osoby lub organizacji zajmującej się masowym rozsyłaniem maili. Taka wymiana próśb, potwierdzeń i ostatecznych postanowień jest warunkiem dopuszczalności takiego mailingu przez No-1.pl.

Notatka: No-1.pl odradza rozsyłanie tzw. Bulk maila i pozwala na to tylko w wyjątkowych przypadkach, a i to tylko po odpowiedniej weryfikacji.

W przypadku braku sprawdzalnego dowodu, który musi zostać dostarczony zanim kampania mailingowa zostanie rozpoczęta, No-1.pl uznaje skargi odbiorców takich e-maili jako dowód na brak subskrypcji lub innej formy prośby o e-mail, który stał się przyczyną danej skargi.

Umowa DMCA:

Polityką No-1.pl jest reagowanie na przywłaszczenie własności intelektualnej. No-1.pl dołoży wszelkich starań i podejmie wszelkie kroki, z powiadomieniem odpowiednich organów włącznie, w celu wyeliminowania takich nadużyć.

Na podstawie skarg na odbiór wiadomości naruszających politykę DMCA, jeżeli tylko źródło rozsyłania leży wewnątrz naszej sieci, No-1.pl podejmie sprawne działania mające na celu usunięcie lub zablokowanie dostępu do materiałów, które naruszają regulamin lub są podstawą czynności naruszających i będziemy działać w celu usunięcia lub zablokowania każdego odnośnika czy linka do materiałów, których to zgłoszenie dotyczy. Wobec klientów, którzy w sposób regularny będą pogwałcać przedstawione zasady, zastosowane zostanie zaprzestanie świadczenia usług. Nasi klienci muszą przyjąć i wdrążać politykę DMCA, która określa odpowiednie prawa do usunięcia lub zablokowania materiału będącego źródłem pogwałceń. Jeżeli uważasz, że praca chroniona prawami autorskimi została skopiowana i jest dostępna poprzez naszą sieć w sposób, który narusza prawa autorskie możesz poinformować nas, dostarczając odpowiednią informację do naszego administratora:

Zawiadomienie o nadużyciu:

W celu osiągnięcia skuteczności, zawiadomienie stwierdzonego pogwałcenia musi być w formie pisemnej i zostać dostarczone do naszego administratora i zawierać następujące dane:

Podpis fizyczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw, które zostały naruszone.

Identyfikacja prac zabezpieczonych prawami autorskimi, wobec których stwierdzono naruszenie lub w przypadku gdy kilka prac naruszających prawa autorskie znajduje się na jednej stronie, stworzenie kompletnej listy takich naruszeń.

Identyfikacja materiałów, wobec których stwierdzono pogwałcenia, lub które są podstawą naruszeń, a które mają zostać usunięte lub dostęp do których ma zostać zablokowany. Należy także dostarczyć informację pozwalającą dostawcy usług na zlokalizowanie materiału (prosimy załączyć adres URL w postaci http:// lub ftp:// pozwalający zidentyfikować odpowiedni materiał, jeżeli to konieczne podaj login i hasło potrzebny do dostępu do materiału. Prosimy o określenie daty i godziny zauważenia takiego materiału. Technicy mogą potrzebować dokładnej daty i godziny w celu identyfikacji dynamicznie przypisywanych lokacji internetowych).

Informacje (takie jak adres, numer telefonu a także adres e-mail) pozwalające dostawcy usług na kontakt z osobą zgłaszającą naruszenia.

Stwierdzenie, że strona zgłaszająca naruszenie ma szczere intencje i przekonanie, że użycie naruszających prawa materiałów nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.

Stwierdzenie, że informacje o powiadomieniu są prawdziwe i pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że strona zgłaszająca jest upoważniona do działania w imieniu osoby posiadającej prawa autorskie, które są przypuszczalnie naruszane.

Notatka: Zakładamy, że zgłaszający wprost wyrazili prośbę o kontakt naszego administratora, i że taki kontakt zostanie wstępnie autoryzowany przez zgłaszającego. Jeżeli odpowiedzi do zgłaszającego będą blokowane lub w inny sposób pomijane, to No-1.pl zinterpretuje to jako prośbę zgłaszającego o zawieszenie kontaktu i wycofanie się z pozwu.

Egzekwowanie:

Zawieszenie i wygaśnięcie (umowy)

eMITS zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenie usług wobec klienta wskutek naruszenia jakiejkolwiek części tej umowy poprzez ustne lub pisemne zawiadomienie, które może zostać dostarczone przez pocztę email oraz voicemail. Ogólnie No-1.pl będzie działał w celu usunięcia naruszeń niniejszej umowy i w celu zapewnienia, że nie będzie kolejnych naruszeń, jednakże zastrzega sobie prawo do zawieszenia i zakończenia świadczenia usług opierając się na pierwszym naruszeniu.

Wynagrodzenie:

Klienci, którzy naruszają jakiekolwiek punkty tej umowy mogą ponieść koszty potrzebne do pokrycia obsługi tych naruszeń, skarg i wydatków technicznych. Wielkość wynagrodzenia może się zmieniać, ale będzie wzrastać wraz z ilością naruszeń.

Oświadczenie o odpowiedzialności:

eMITS nie ma żadnej praktycznej możliwości do ograniczenia czynności, komunikacji lub zawartości, która może naruszać niniejszą umowę wcześniej niż nastąpi jej przesył wewnątrz naszej sieci. No-1.pl nie może zagwarantować usunięcia takiego materiału już po przesłaniu. Dlatego też, No-1.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec klientów lub innych osób w przypadku nieudanej próby wymuszenia praw tej umowy. Ewentualne niepowodzenie w wymuszaniu praw tej umowy nie oznacza zrzeczenia się praw należących do No-1.pl.

 

print
back