SLA

 

Poziom usług:

eMITS (No-1.pl) dokłada wszelkich starań aby poziom dostępności ("Uptime") wynosił 99%.

Zwroty:

W przypadku jeżeli "Uptime" spadnie poniżej 99% No-1.pl zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych w sposób pokazany poniżej:

Czas dostępności:

95% do 99% = 10%

90% do 94,9% = 25%

Poniżej 89,9% = 50%

W celu otrzymania zwrotu należy złożyć odpowiednie zawiadomienie w czasie nie dłuższym niż 7 dni pracujących od czasu wystąpienia niedostępności usług. Zawiadomienie to musi zawierać nazwę twojej domeny, datę i godzinę niedostępności raz twoje dane osobowe. Zwroty zostaną przyznane w ciągu 60 dni od momentu otrzymania twojego zawiadomienia. Taki zwrot to jedyne zadośćuczynienie związane z wystąpieniem niedostępności naszych usług.

Restrykcje:

Zwroty nie zostaną ci przyznane w przypadku gdy brak dostępności naszych usług spowodowany jest planowanymi pracami konserwacyjnymi, twoimi działaniami, lub uszkodzeniem twojego sprzętu i aplikacji okolicznościami niezależnymi od No-1.pl takimi jak: działania służb państwowych, wojna, powstanie, sabotaż, embargo, pożar, powódź, strajk, przerwanie lub opóźnienia linii transportowej, niedostępność lub przerwanie usług telekomunikacyjnych, złym działaniem oprogramowania i sprzętu, lub brakiem w dostawach energii czy sprzętu niezbędnych do działania twojego konta.

Ograniczenia:

Problemy z Internetem zdarzają się ciągle. Może się zdarzyć, że przyjdzie czas kiedy nie będziesz mógł uzyskać dostępu do swojej strony lub innej usługi. Nie musi być to koniecznie z winy No-1.pl. Być może twój dostawca usług internetowych doświadcza pewnych technicznych problemów, lub może być konflikt na linii twojego dostawcy a No-1.pl uniemożliwiający komunikację. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za takie problemy. Czas dostępności usług jest określany przez nas, a nie doświadczenia klienta.

Konta firmowe:

Założeniem firmy eMITS jest ciągłe dostarczanie usług. Oznacza to pracę w trybie 24/7.

W celu zapewnienia najlepszej jakości usługi i zagwarantowania odpowiedniego poziomu pracy

oferowane są poniżej opisane warunki dostępności (SLA).

Typ Godziny pracy Poziom SLA Gwarantowany czas reakcji

SLA1

06:00 – 22:00

99,9 %

30 minut

SLA2

22:00 – 06:00

99,6 %

godzina 6:00 dnia następnego

- Obliczenie rzeczywistej dostępności usługi :

Rzeczywistą dostępność usługi należy obliczać według wzoru (zakłada się średnio 30-dniowy

miesiąc):

A1 – ilość minut awaryjnych występujących w godzinach działania SLA 1

A2 – ilość minut awaryjnych występujących w godzinach działania SLA 2

M1 – całkowita ilość minut w miesiącu w godzinach działania SLA 1

M2 – całkowita ilość minut w miesiącu w godzinach działania SLA 2

D – rzeczywista dostępność usługi (wyrażona w procentach) 

Kary umowne :


Za każdy miesiąc rozliczeniowy, w którym wystąpił spadek dostępności usługi poniżej

gwarantowanego SLA, klientowi przysługuje kara umowna. Kara jest różnicą pomiędzy

gwarantowanym SLA, a rzeczywistym poziomem dostępności, wyrażoną w procentach opłaty

średniej za 3 poprzedzające miesiące rozliczeniowe pomnożony przez współczynnik dla

oferowanego SLA.

Wzór na wyliczenie kary umownej:

SLA – poziom SLA obliczony wg poniższego wzoru


D – rzeczywista dostępność usługi

W – współczynnik dla oferowanego SLA

O – średnia miesięczna opłata za korzystanie z usług eMITS w okresie 3 miesięcy

poprzedzających

K – wysokość kary


 

  

print
back