NDA

Celem zabezpieczenia ochrony  informacji Strony zgodnie ustalają, co następuje:

§ 1 Negocjacje

1. Strony wyrażają wolę prowadzenia negocjacji w zakresie opisanym powyżej w dobrej
wierze, respektując uzasadnione interesy drugiej Strony.

2. Strony zgodnie oświadczają, że wzajemna wymiana informacji nie będzie oznaczać
obowiązku zawarcia pomiędzy Stronami jakiekolwiek umowy szczegółowej.

§2 Poufność

1. Każda ze Stron zobowiązuje się traktować jako poufne informacje, których źródłem
uzyskania jest druga Strona, a uzyskane zostały od niej w formie ustnej, pisemnej,
graficznej lub zawartej na nośnikach w formie elektronicznej w czasie negocjacji, w
związku z potencjalną współpracą obu Stron, które zostaną określone przez którąkolwiek
ze stron jako poufne.

2. Celem zachowania poufności informacji Strony zobowiązują się , iż żadna z nich bez
uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, nie ujawni nikomu takiej informacji chyba, że
obowiązek wynikałby z przepisów prawa.

3. Obie strony potwierdzają i zgadzają się, że informacjami poufnymi w rozumieniu
niniejszej umowy nie będą informacje uzyskane od drugiej strony przed datą podpisania
niniejszej umowy lub publicznie dostępne i otrzymane bez żadnych ograniczeń.

§3 Ujawnienie informacji

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do tego, że dystrybucja informacji ograniczona będzie
tylko do tych pracowników Strony, którzy potrzebują takie informacje posiadać ze
względu na konieczność współpracy, o których mowa na wstępie lub realizacji umów
zawartych między Stronami.

2. Każda ze stron będzie posiadała wykaz pracowników oraz innych osób, którym została
udostępniona informacja poufna.

3. Żadna ze Stron nie może powołać się na, ani wymieniać drugiej ze Stron w materiałach
prasowych, dokumentach użytku zewnętrznego bez wcześniejszego pisemnego
zezwolenia drugiej Strony.

4. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za ochronę i zachowanie tajemnicy informacji, o
których mowa na wstępie.

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do nie ujawniania w jakikolwiek sposób treści,
charakteru, zakresu niniejszej umowy, ani toczących się negocjacji lub o fakcie, że
negocjacje takie miały miejsce, chyba, że obowiązek taki wynikać będzie z przepisów
prawa.

§4 Zwrot, Zniszczenie informacji

Na pisemne żądanie Strony ujawniającej informacje, Strona, która te informacje otrzymała
zobowiązana jest, w terminie 7 dni od pisemnego zażądania, do zwrotu wszelkich materiałów,
w jakiejkolwiek formie, razem z wszelkimi kopiami oraz opracowaniami, w których
wykorzystano w/w informacje, autoryzowanymi bądź nieautoryzowanymi lub ich zniszczenia.
Strona otrzymująca dokumenty zawierające informacje jest również zobowiązana
do przedstawienia na piśmie drugiej Stronie oświadczenia, że wszystkie notatki, memoranda,
analizy, raporty oraz wszelkie inne nie zwrócone dokumenty, w tym także wszelkie
informacje przekazane na nośnikach elektronicznych, w których pojawiają się informacje
poufne, zostały zniszczone.

§5 Odszkodowanie

W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Strona, której prawa zostały
naruszone w wyniku ujawnienia informacji które zostały określone jako poufne przez
którąkolwiek ze Stron, ma prawo żądać od strony, która dopuściła się takiego naruszenia,
odszkodowania.
Odszkodowanie żadnej ze stron nie może przewyższać kwoty 3 000 PLN.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej w postaci
uzgodnionego przez Strony aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem ich nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez właściwe sądy, zgodnie z ich regulaminami.

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zawarta zostaje na okres trzech lat
licząc od daty jej podpisania i będzie automatycznie przedłużona na następne okresy
1-roczne, o ile na jeden miesiąc przed upływem ważności umowy Strona nie powiadomi
pisemnie drugiej Strony, że umowa nie będzie kontynuowana.

5. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji, których dotyczy umowa i
ujawnionych przez strony w okresie jej ważności oraz przez pięć lat od dnia wygaśnięcia
umowy.

6. Niniejsza umowa została sporządzona na dwu stronach w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach , po jednym dla każdej ze Stron.

 

print
back