DMCA

Umowa DMCA ( Digital Millennium Copyright Act):

Polityką No-1.pl jest reagowanie na przywłaszczenie własności intelektualnej. No-1.pl dołoży wszelkich starań i podejmie wszelkie kroki, z powiadomieniem odpowiednich organów włącznie, w celu wyeliminowania takich nadużyć.

Na podstawie skarg na odbiór wiadomości naruszających politykę DMCA, jeżeli tylko źródło rozsyłania leży wewnątrz naszej sieci, No-1.pl podejmie sprawne działania mające na celu usunięcie lub zablokowanie dostępu do materiałów, które naruszają regulamin lub są podstawą czynności naruszających i będziemy działać w celu usunięcia lub zablokowania każdego odnośnika czy linka do materiałów, których to zgłoszenie dotyczy. Wobec klientów, którzy w sposób regularny będą pogwałcać przedstawione zasady, zastosowane zostanie zaprzestanie świadczenia usług. Nasi klienci muszą przyjąć i wdrążać politykę DMCA, która określa odpowiednie prawa do usunięcia lub zablokowania materiału będącego źródłem pogwałceń. Jeżeli uważasz, że praca chroniona prawami autorskimi została skopiowana i jest dostępna poprzez naszą sieć w sposób, który narusza prawa autorskie możesz poinformować nas, dostarczając odpowiednią informację do naszego administratora:

Zawiadomienie o nadużyciu:

W celu osiągnięcia skuteczności, zawiadomienie stwierdzonego pogwałcenia musi być w formie pisemnej i zostać dostarczone do naszego administratora i zawierać następujące dane:

Podpis fizyczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw, które zostały naruszone.

Identyfikacja prac zabezpieczonych prawami autorskimi, wobec których stwierdzono naruszenie lub w przypadku gdy kilka prac naruszających prawa autorskie znajduje się na jednej stronie, stworzenie kompletnej listy takich naruszeń.

Identyfikacja materiałów, wobec których stwierdzono pogwałcenia, lub które są podstawą naruszeń, a które mają zostać usunięte lub dostęp do których ma zostać zablokowany. Należy także dostarczyć informację pozwalającą dostawcy usług na zlokalizowanie materiału (prosimy załączyć adres URL w postaci http:// lub ftp:// pozwalający zidentyfikować odpowiedni materiał, jeżeli to konieczne podaj login i hasło potrzebny do dostępu do materiału. Prosimy o określenie daty i godziny zauważenia takiego materiału. Technicy mogą potrzebować dokładnej daty i godziny w celu identyfikacji dynamicznie przypisywanych lokacji internetowych).

Informacje (takie jak adres, numer telefonu a także adres e-mail) pozwalające dostawcy usług na kontakt z osobą zgłaszającą naruszenia.

Stwierdzenie, że strona zgłaszająca naruszenie ma szczere intencje i przekonanie, że użycie naruszających prawa materiałów nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.

Stwierdzenie, że informacje o powiadomieniu są prawdziwe i pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że strona zgłaszająca jest upoważniona do działania w imieniu osoby posiadającej prawa autorskie, które są przypuszczalnie naruszane.

Notatka: Zakładamy, że zgłaszający wprost wyrazili prośbę o kontakt naszego administratora, i że taki kontakt zostanie wstępnie autoryzowany przez zgłaszającego. Jeżeli odpowiedzi do zgłaszającego będą blokowane lub w inny sposób pomijane, to No-1.pl zinterpretuje to jako prośbę zgłaszającego o zawieszenie kontaktu i wycofanie się z pozwu.

Egzekwowanie:

Zawieszenie i wygaśnięcie (umowy)

eMITS zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenie usług wobec klienta wskutek naruszenia jakiejkolwiek części tej umowy poprzez ustne lub pisemne zawiadomienie, które może zostać dostarczone przez pocztę email oraz voicemail. Ogólnie No-1.pl będzie działał w celu usunięcia naruszeń niniejszej umowy i w celu zapewnienia, że nie będzie kolejnych naruszeń, jednakże zastrzega sobie prawo do zawieszenia i zakończenia świadczenia usług opierając się na pierwszym naruszeniu.

Wynagrodzenie:

Klienci, którzy naruszają jakiekolwiek punkty tej umowy mogą ponieść koszty potrzebne do pokrycia obsługi tych naruszeń, skarg i wydatków technicznych. Wielkość wynagrodzenia może się zmieniać, ale będzie wzrastać wraz z ilością naruszeń.

Oświadczenie o odpowiedzialności:

eMITS nie ma żadnej praktycznej możliwości do ograniczenia czynności, komunikacji lub zawartości, która może naruszać niniejszą umowę wcześniej niż nastąpi jej przesył wewnątrz naszej sieci. No-1.pl nie może zagwarantować usunięcia takiego materiału już po przesłaniu. Dlatego też, No-1.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec klientów lub innych osób w przypadku nieudanej próby wymuszenia praw tej umowy. Ewentualne niepowodzenie w wymuszaniu praw tej umowy nie oznacza zrzeczenia się praw należących do No-1.pl.

 

print
back